Privacybeleid

Michelin hecht bijzonder veel belang aan de privacy van de bezoekers en gebruikers van zijn websites.

Dit document beschrijft de praktijken die Michelin hanteert met betrekking tot de persoonsgegevens die het eventueel dient te verzamelen, het gebruik dat ervan gemaakt wordt en de personen voor wie ze bestemd zijn.

Elke website van Michelin heeft echter een specifiek doel en heeft zijn eigen kenmerken. Als er aanvullende persoonsgegevens verzameld dienen te worden voor een specifieke website van Michelin, dan zult u daarvan in kennis gesteld worden op die site.

Persoonsgegevens

Over het algemeen kunt u de Michelinwebsites bezoeken zonder dat u persoonsgegevens dient mee te delen.

Om beter aan uw behoeften te beantwoorden kan Michelin echter vragen om persoonsgegevens over u te verstrekken, bijvoorbeeld om briefwisseling te voeren, in te gaan op verzoeken ...

Dit kan gaan om uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres enz.) en om andere specifieke informatie, zoals: gebruikersnaam, wachtwoord of bankgegevens.

Verzameling van persoonsgegevens

Michelin verzamelt alleen persoonsgegevens voor specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en zal deze gegevens niet verwerken op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden.

Als Michelin persoonsgegevens verzamelt, dan stelt het daarvan de betrokkene in kennis tijdens of voor het verzamelen ervan en in ieder geval alvorens ze te gebruiken voor de vastgestelde doeleinden.

Michelin verbindt zich ertoe slechts persoonsgegevens te verwerken die passend, relevant en niet overdreven zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld. Michelin zal alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die worden verwerkt, nauwkeurig en, indien nodig, up-to-date zijn.

Gebruik van de op de websites van Michelin verzamelde gegevens

Michelin gebruikt de persoonsgegevens binnen de strikte grenzen van de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

Zo kan Michelin uw persoonsgegevens vragen om:

u informatie te verstrekken over zijn producten en diensten
 uw transacties uit te voeren en te volgen
 deel te nemen aan de interactieve aspecten van zijn sites
 met u te communiceren en zakelijke relaties te ontwikkelen

Michelin verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet te gebruiken voor commerciële prospectie zonder uw voorafgaande toestemming.

Situatie in Nederland

Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens)

Het geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens moet in principe gemeld worden aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)

Situatie in België

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998, B.S., 3 februari 1999.

Loi de 8/12/1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Het geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens moet in principe gemeld worden aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL), beter gekend onder de benaming van Privacycommissie.