Wettelijke vermeldingen

DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR:

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Place des Carmes Déchaux

63040 Clermont-Ferrand Cedex 9

Frankrijk

Telefoon: (33) 4 73 32 20 00      Fax: (33)4 73 32 22 02

Commanditaire vennootschap op aandelen met een kapitaal van € 504.000.004.

855 200 507 R.C.S. Clermont-Ferrand

SIREN-nr. 855 200 507

Intracommunautair btw-nr. FR33855200507

DEZE SITE WORDT GEHOST DOOR:

LINKBYNET, Parc du Colombier

14 rue Jules Saulnier

93200 Saint-Denis

FRANKRIJK

Tel.: +33 (0)1 48 13 00 00

Fax: +33 (0)1 48 13 31 21

Directeur van de publicatie: Etienne Renard

Gelieve deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens deze site te raadplegen die speciaal gewijd is aan bedrijfwagenbanden van het merk productlijn bedrijfswagen. Deze site is voorbehouden aan de dealers en gebruikers in Nederland van zware bedrijfswagenbanden. Gelieve het afrolmenu te gebruiken om toegang te krijgen tot de site van het land dat met uw land overeenstemt.

ARTIKEL 1: VOORWERP

Deze kennisgeving heeft als doel de voorwaarden vast te stellen waaronder TAURUS de site ter beschikking stelt, alsook de voorwaarden waaronder u toegang hebt tot deze site en deze site mag gebruiken. Het raadplegen van de site is onderworpen aan de naleving van deze juridische kennisgeving waarbij TAURUS zich het recht voorbehoud deze op ieder ogenblik te wijzigen of bij te werken. Door de site te raadplegen en te gebruiken, aanvaardt u deze juridische kennisgeving en gaat u akkoord met de praktijken van TAURUS inzake vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens.

ARTIKEL 2: TOEGANG TOT DE SITE

Deze site is bestemd voor elke gebruiker. Hij bevat rubrieken waarin de ervaring van TAURUS wordt voorgesteld op het vlak bedrijfswagenbanden, innovaties op het vlak van vrachtwagenbanden, de catalogus met TAURUS-banden en een “dealer locator”.

TAURUS streeft ernaar de site toegankelijk te houden, zonder er evenwel toe gehouden te zijn hierin te slagen. Er wordt verduidelijkt dat om redenen van onderhoud, actualisering en om welke andere reden ook, met name van technische of juridische orde, de toegang tot de site gemoduleerd of zelfs onderbroken kan worden. TAURUS is in geen geval aansprakelijk voor deze onderbrekingen en voor de gevolgen die er voor u kunnen uit voortvloeien.

U verbindt zich ertoe u niet op frauduleuze wijze toegang te verschaffen tot de site en met name tot de interactieve diensten, in geval dergelijke diensten zouden bestaan

ARTIKEL 3: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud (met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie, teksten, grafieken, gegevens, afbeeldingen, foto’s, beelden, video’s en geluidsfragmenten, software en databases, alsook de vorm van al deze elementen en van de site zelf) is beschermd onder het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud is de exclusieve eigendom van TAURUS. Alle gehele of gedeeltelijke kopieën, reproducties, weergaven, gebruiken, aanpassingen, wijzigingen, veranderingen, vertalingen of verspreidingen van de inhoud, ongeacht of deze toebehoort aan TAURUS en/of zijn dochterondernemingen die de rechten heeft verleend aan TAURUS, via welk procedé ook, zijn ongeoorloofd, met uitzondering van de limitatieve rechten die u hierna worden verleend en/of van een enkele kopie die voorbehouden is voor het eigen en exclusieve gebruik van de kopiist. De inhoud die op deze site wordt voorgesteld kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, wordt ter beschikking gesteld zonder enige vorm van expliciete of stilzwijgende garantie en kan geen aanleiding geven tot enigerlei recht op schadevergoeding. De inhoud is beschermd door het auteursrecht © 1997-2013 TAURUS. De logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken.

De gegevens met betrekking tot de dealers van bedrijfswagenbanden die worden ingezameld en ter raadpleging ter beschikking worden gesteld van de gebruikers van deze site vormen een database waarvan TAURUS de producent en de eigenaar is. De inhoud van deze database is bijgevolg beschermd onder het auteursrecht, alsook door de bepalingen van de wet nr. 98-536 van 1 juli 1998 betreffende de juridische bescherming van databases, tot omzetting van de richtlijn 96/9/EC van 11 maart 1996.

Door deze site te raadplegen, verbindt u zich er bijgevolg toe:

-          de inhoud van de database niet geheel of gedeeltelijk, op welke manier ook, te reproduceren, weer te geven, te vertalen, aan te passen of te transformeren;

-          de inhoud van de database niet geheel of een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel, rechtstreeks of onrechtstreeks, via enigerlei medium, via welk middel ook of onder welke vorm ook op te vragen, op te slaan, te reproduceren, weer te geven of te bewaren;

-          de inhoud van de database niet geheel of een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel onder welke vorm ook te hergebruiken door de terbeschikkingstelling aan het publiek;

-          geen kwalitatief of kwantitatief niet substantiële delen van de inhoud van de database niet op te vragen of te hergebruiken wanneer deze operaties duidelijk de normale gebruiksvoorwaarden van de database overstijgen.

Elke schending van de rechten van de auteur van de database vormt een delict “namaak” dat bestraft wordt door de artikels L. 335-2 en volgende van het Franse Wetboek Intellectuele Eigendom. Elke opvraging die een schending inhoudt van de rechten van de producent van de database is onderworpen aan de sancties zoals voorzien in de artikels 343-1 tot 4 van het Franse Wetboek Intellectuele Eigendom.

ARTIKEL 4: BRIEFWISSELING

Om via brief met TAURUS te corresponderen op het volgende adres:

MFPM, Service Marketing Poids Lourd France,

Place des Carmes Déchaux,

63040 Clermont Ferrand Cedex 9 

De antwoorden van TAURUS op de e-mails, alsook de toegang tot de site en tot de inhoud, kunnen niet worden gelijkgesteld met of kunnen geen bewijs vormen van een reclame-, promotionele of commerciële activiteit op het grondgebied van het land waar de gebruiker zich bevindt.

ARTIKEL 5: BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Algemeen beschouwd kunt u onze site bezoeken zonder uw identiteit kenbaar te moeten maken of persoonlijke gegevens te verschaffen die op u betrekking hebben. TAURUS kan u soms om informatie vragen, bijvoorbeeld om op een vraag van u te antwoorden, u een dienst te verschaffen of omwille van marketingdoeleinden.

De ingezamelde gegevens betreffen de naam, het adres, het telefoonnummer, het faxnummer, het e-mailadres, enz.

Teneinde u een betere service te kunnen bieden, zamelt TAURUS anonieme gegevens in met betrekking tot uw surfgedrag op de site om zo de prestaties ervan te meten. TAURUS verwerkt deze statistieken inzake het aantal bezoekers van de site om beter te begrijpen hoe de website wordt bezocht, hoeveel bezoekers zich aanmelden en welke specifieke pagina’s worden geraadpleegd, de duur en de frequentie van de bezoeken, enz. Deze statistieken hebben enkel tot doel de diensten die worden aangeboden in het kader van deze site te verbeteren.

5.1 Bestemmelingen van de persoonsgegevens

De via onze site ingezamelde gegevens zijn bestemd voor TAURUS, alsook voor zijn geselecteerde partners en/of voor de dienstverleners op wie een beroep wordt gedaan. Laatstgenoemden zijn er contractueel toe gehouden de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens die hen kunnen worden meegedeeld te respecteren en deze alleen te gebruiken voor de opdracht die hen werd toevertrouwd. TAURUS verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet aan derden te verkopen, te verhuren of over te dragen. Evenwel kan TAURUS, op grond van een gerechtelijke of administratieve beslissing, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of om zijn rechten en goederen te beschermen, verplicht zijn uw persoonsgegevens over te dragen.

5.2 Recht op toegang, wijziging, verwijdering en bezwaar

Wat de persoonsgegevens betreft die u ons verplicht zou zijn mee te delen, geniet u van een recht op toegang, verbetering en verwijdering, alsook van een recht bezwaar te maken omwille van gewettigde redenen, overeenkomstig de Franse Wet Informatica en Vrijheden nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd door de wet nr. 2004-810 van 6 augustus 2004.

U kunt zich er eveneens kosteloos verzetten tegen het feit dat uw gegevens worden ingezameld en verwerkt door TAURUS. Bovendien geniet u van een recht bezwaar te maken dat uw gegevens worden gebruikt voor prospectie-, en meer bepaald commerciële, doeleinden, overeenkomstig de Wet Informatica en Vrijheden.

Om deze rechten uit te oefenen volstaat het dat u ons een brief stuurt naar het volgende adres:

MFPM, Service Marketing Poids Lourd France,

23 Place des Carmes Déchaux,

63040 Clermont Ferrand Cedex 9

5.3 Links naar andere websites

Onze site kan links naar andere sites bevatten. We stellen u in kennis van het feit dat TAURUS uw persoonsgegevens niet deelt met deze sites, behalve in geval u de sociale netwerkknoppen gebruikt, zoals aangegeven in onderstaand artikel 5.4. We waarschuwen u voor het feit dat, wanneer u onze site verlaat, u onderworpen kunt worden aan andere praktijken inzake de bescherming van persoonsgegevens, waarover TAURUS geen enkele controle heeft en waarvoor zijn aansprakelijkheid niet kan worden ingeroepen.

ARTIKEL 6: GARANTIE EN VERANTWOORDELIJKHEID

De informatie die wordt verspreid op de site wordt verstrekt “as is” zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard ook. TAURUS behoudt zich het recht voor de inhoud of de toegang tot de site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te corrigeren, te onderbreken en/of te verwijderen. TAURUS kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van besmetting van uw computermateriaal ten gevolge van de verspreiding van een virus of andere computerinfecties. Het is uw verantwoordelijkheid om alle passende maatregelen te nemen om uw computermateriaal te beschermen.

In geen geval kan TAURUS, haar werknemers, leveranciers of partners die op de site vermeld worden aansprakelijk worden gesteld op grond van een vordering tot contractuele aansprakelijkheid, strafbare aansprakelijkheid of enige andere vordering, voor enigerlei directe of indirecte, incidentele of gevolgschade, van welke aard ook, of door enigerlei schade met name van financiële of commerciële aard, voortvloeiend uit het gebruik van de site of van informatie op de site.

De site kan eenvoudige of dieplinks bevatten naar partnersites van TAURUS of van derden, waarbij door de dieplinks de toelating van laatstgenoemde is verleend. TAURUS oefent geen enkele controle uit over deze sites en aanvaardt bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid, pertinentie, beschikbaarheid, inhoud, reclame, producten en/of diensten die beschikbaar zijn op of vanaf deze sites. Zo is TAURUS geenszins verantwoordelijk voor enige direct of indirecte schade die zich kan voordoen ten gevolge van de toegang tot of het gebruik van de site van de partner of als gevolg van de niet-naleving door deze site van enigerlei regelgeving.

ARTIKEL 7: RECHTSBEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJKE WETGEVING

Elk geschil betreffende de site of deze juridische kennisgeving wordt voorgelegd aan de rechtbank van Clermont-Ferrand en valt onder de toepassing van en wordt geanalyseerd volgens de Franse wetgeving wat betreft de grond, ongeacht de conflictenregels. Door de site te gebruiken, stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met de toepassing van deze clausule. Indien enige bepaling van deze juridische kennisgeving om welke reden ook onwettig, nietig of niet-afdwingbaar geacht zou worden, dan wordt zij beschouwd als geen deel uitmakend van deze juridische kennisgeving en heeft zij geen invloed op de geldigheid of de toepasselijkheid van de andere bepalingen.